Strona główna Bilard 17/06/2024
Bilard

Bilard

W naszym lokalu mogą Państwo spędzić miło czas przy grze w bilard. Posiadamy dwa w pełni wyposażony stoły oraz udostępniamy możliwość rezerwacji telefonicznej.

Zasady gry w bilarda

1. Cel gry Ósemka jest grą deklarowaną, rozgrywaną przy użyciu bili białej (rozgrywającej) i 15 bil rozgrywanych, ponumerowanych od 1 do 15. Jeden z zawodników rozgrywa grupę bil z numerami od 1 do 7 (bile pełne), drugi grupę bil z numerami od 9 do 15 (bile z paskiem). Zawodnik, który zgodnie z niniejszymi przepisami wbije do łuz wszystkie bile swojej grupy, a następnie w oddzielnym deklarowanym uderzeniu prawidłowo umieści w łuzie bilę z numerem 8, wygrywa partię.

2. Deklarowanie Jeśli z sytuacji na stole w sposób oczywisty wynika kolejne zagranie, deklaracja słowna nie musi być składana. Przeciwnik ma prawo prosić o zdeklarowanie bili i łuzy, jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości. Uderzenia z wykorzystaniem odbicia od band i uderzenia kombinowane nie są uznawane za oczywiste. Rozgrywający musi wówczas zadeklarować zarówno bilę, jak i łuzę. Przy deklarowaniu uderzenia nie zgłasza się takich szczegółów, jak odbicie czy odbicia od band, liczba karamboli itp. Bile, które wpadną do łuz w uderzeniu z faulem, pozostają w nich, niezależnie od tego, czy należą do grupy rozgrywającego, czy też jego przeciwnika. Uderzenie otwierające nie jest uderzeniem deklarowanym. Zawodnik wykonujący uderzenie otwierające może kontynuować grę tylko wtedy, gdy wbije do łuzy przynajmniej jedną bilę kolorową.

3. Ustawienie początkowe bil Bile ustawiane są w trójkąt i przy pomocy trójkąta do ustawiania bil w górnej części stołu, bila z numerem 8 znajduje się w środku trójkąta. Bilę wierzchołkową umieszcza się na punkcie głównym stołu. Podstawa trójkąta jest równoległa do bandy górnej. W jednym wierzchołku podstawy trójkąta ustawiana jest bila pełna, a w drugim bila z paskiem.

4. Zawodnik otwierający Zawodnik wygrywający rozgrywkę o rozbicie decyduje o tym, kto wykona uderzenie otwierające. W meczach indywidualnych zawodnicy otwierają kolejne partie na zmianę.

5. Faule przy skokach i uderzeniach typu "masse" Podczas obowiązywania zasady "faul tylko na białej", gdy mecz nie jest prowadzony przez sędziego, zawodnik musi być świadomy, że popełnia faul, gdy przy uderzeniu mającym spowodować skok bili rozgrywającej, jej ruch po łuku lub przy uderzeniu masse poruszy się inna bila kolorowa, niezależnie od tego, czy poruszona została ręką, kijem czy podpórką.

6. Prawidłowe uderzenie otwierające (Definicja) By wykonać prawidłowe uderzenie otwierające, zawodnik otwierający musi, uderzając bilę białą sprzed linii bazy, albo (1) wbić do łuzy bilę kolorową albo (2) doprowadzić do bandy przynajmniej cztery bile kolorowe. Jeśli tego nie wykona, jest faul i zawodnik wchodzący może albo (1) zaakceptować pozycję bil na stole i kontynuować grę albo (2) zażądać ponownego ustawienia bil i rozbić trójkąt lub nakazać ponowne wykonanie rozbicia swojemu przeciwnikowi.

7. Biała opuszcza pole gry przy prawidłowym uderzeniu otwierającym Jeśli przy prawidłowym uderzeniu otwierającym biała opuszcza pole gry,

 1. wszystkie bile kolorowe wbite do łuz pozostają w nich (wyjątek bila z numerem 8, patrz punkt 9),
 2. jest to faul i
 3. stól jest otwarty.
Uwaga: Zawodnik wchodzący poprawia położenie białej na bazę, nie może wówczas grać bezpośrednio żadnej bili kolorowej znajdującej się przed linią bazy, chyba że biała najpierw przekroczy linię bazy, a następnie powróci na bazę, trafiając znajdującą się tam bilę.

8. Bila kolorowa wyskakuje poza stół przy uderzeniu otwierającym Jeśli zawodnik otwierający wybije bilę kolorową poza stół podczas uderzenia otwierającego, jest to faul i przeciwnik może (1) zaakceptować pozycję bil na stole i kontynuować grę lub (2) poprawić położenie białej na bazę i kontynuować grę.

9. Bila z numerem 8 wpada do łuzy przy uderzeniu otwierającym Jeśli podczas uderzenia otwierającego bila z numerem 8 wpada do łuzy, zawodnik otwierający może zażądać ponownego ustawienia trójkąta lub ponownego ustawienia bili z numerem 8 na stole i samemu kontynuować grę. Jeśli podczas uderzenia otwierającego bila z numerem 8 wpada do łuzy i jednocześnie biała opuszcza pole gry, zawodnik wchodzący może zażądać ponownego ustawienia trójkąta lub ponownego ustawienia bili z numerem 8 na stole i grać po poprawieniu pozycji bili białej na bazę.

10. Stół otwarty (Definicja) Stół jest "otwarty", jeśli wybór grupy bil (pełne i z paskiem) nie został jeszcze dokonany. Dopóki stół jest otwarty, dozwolone jest wbijanie bili pełnej przez bilę z paskiem i odwrotnie. Uwaga: stół jest zawsze otwarty bezpośrednio po uderzeniu otwierającym. Gdy stół jest otwarty, dozwolone jest uderzanie bili pełnej, bili z paskiem lub bili z numerem 8 w celu wbicia zdeklarowanej bili pełnej lub bili z paskiem. Zawsze, gdy stół jest otwarty i pierwszy kontakt bili białej następuje z bilą z numerem 8, żadna bila pełna ani bila z paskiem nie może być zaliczona na konto zawodnika rozgrywającego. W takim przypadku rozgrywający kończy swoje podejście; wszystkie bile wbite pozostają w łuzach; zawodnik wchodzący do gry deklaruje dowolną bilę, mając wciąż otwarty stół. Przy otwartym stole wszystkie nieprawidłowo wbite bile pozostają w łuzach.

11. Wybór grupy bil Wybór grupy bil nigdy nie zostaje określony przy uderzeniu otwierającym, niezależnie od tego, czy wbite są bile tylko jednej, czy obu grup. Stół jest zawsze otwarty bezpośrednio po uderzeniu otwierającym. Wybór grupy bil zostaje określony tylko wtedy, gdy zawodnik prawidłowo wbije zadeklarowaną bilę w osobnym uderzeniu po uderzeniu otwierającym.

12. Uderzenie prawidłowe (Definicja) Przy wszystkich uderzeniach (z wyjątkiem uderzenia otwierającego i gdy stół jest otwarty) rozgrywający musi najpierw trafić bilę swojej grupy i (1) wbić bilę kolorową albo (2) białą lub dowolną bilę kolorową doprowadzić do bandy. Uwaga: dozwolone jest uderzanie bili białej o bandę przed kontaktem z bilą rozgrywaną, zawsze jednak po zetknięciu białej z rozgrywaną albo bila kolorowa musi wpaść do łuzy albo bila biała lub kolorowa musi dojść do bandy. Gdy któryś z tych warunków nie zostanie spełniony, jest to faul.

13. Gra bezpieczna Ze względów taktycznych rozgrywający może wybrać wbicie kolejnej bili lub zakończyć podejście przez zadeklarowanie gry bezpiecznej (gry na odstawną). Gra na odstawną traktowana jest jako uderzenie prawidłowe. Jeśli zawodnik chce zagrać uderzenie bezpieczne z jednoczesnym wbiciem bili, musi przed uderzeniem zadeklarować swojemu przeciwnikowi grę bezpieczną. Jeśli tego nie zrobi i wbije własną bilę, musi kontynuować grę. Wszystkie bile, wbite podczas zagrania bezpiecznego, pozostają w łuzach.

14. Punktacja Zawodnik jest zobowiązany do kontynuowania podejścia tak długo, dopóki wbija prawidłowo zadeklarowane bile swojej grupy w prawidłowych uderzeniach. Po prawidłowym wbiciu wszystkich bil swojej grupy zawodnik może wbijać bilę z numerem 8.

15. Kary za faule Po faulu przeciwnik może grać z pozycji "biała w ręce". Oznacza to możliwość poprawienia pozycji bili białej na całym stole (bez konieczności gry z bazy, z wyjątkiem faulu w uderzeniu otwierającym). Przepis ten zapobiega graniu celowych fauli, mogących przynieść straty przeciwnikowi. Grając z pozycji "biała w ręce" zawodnik może pozycjonować białą bilę za pomocą ręki lub dowolnej części kija bilardowego (z kapką włącznie), w razie potrzeby więcej niż raz. Jeśli biała jest już ustawiona w pozycji do gry, każde jej dotknięcie, które nie jest prawidłowym uderzeniem, traktowane jest jako faul.

16. Uderzenia kombinowane Uderzenia kombinowane są dozwolone; jednakże bila z numerem 8 nie może być grana w uderzeniu kombinowanym jako pierwsza, z wyjątkiem przypadku gdy stół jest otwarty.

17. Nieprawidłowo wbite bile Bila jest traktowana jako wbita nieprawidłowo wtedy, gdy albo (1) bila zostanie wbita w uderzeniu, w którym popełniono faul albo (2) deklarowana bila nie zostanie wbita do deklarowanej łuzy albo (3) przed uderzeniem zadeklarowano grę na odstawną. Nieprawidłowo wbite bile pozostają w łuzach.

18. Bile kolorowe wybite poza stół Jeśli bila kolorowa zostanie wybita poza stół, oznacza to faul i zakończenie podejścia danego zawodnika. Wybicie poza stół bili z numerem 8 oznacza przegranie partii. Wszystkie wybite ze stołu bile ustawiane są ponownie na linii powrotów, w kolejności numerów.

19. Rozgrywanie bili z numerem 8 Kiedy rozgrywana jest bila z numerem 8, popełnienie faulu lub wbicie białej nie oznacza przegrania partii, jeśli bila z numerem 8 nie wpadnie do łuzy lub nie zostanie wybita poza stół. Zawodnik wchodzący gra z pozycji biała w ręce.

20. Przegranie partii Zawodnik przegrywa partię, jeśli zajdzie jeden z niżej wymienionych przypadków:

 • Popełni faul w uderzeniu, w którym wbił bilę z numerem 8 (wyjątek: patrz wbicie bili z numerem 8 przy uderzeniu otwierającym).
 • Bilę z numerem 8 wbije w jednym uderzeniu z ostatnią bilą swojej grupy.
 • Bilę z numerem 8 wybije w dowolnym momencie poza stół.
 • Bilę z numerem 8 wbije do innej łuzy niż deklarowana.
 • Wbije bilę z numerem 8, zanim ta stanie się bilą rozgrywaną.
Uwaga: wszelkie zastrzeżenia muszą być zgłoszone przed następnym uderzeniem, inaczej uznane zostaną za niebyłe.

21. Sytuacja patowa Jeśli po trzech kolejno po sobie następujących uderzeniach obu zawodników (razem po sześciu uderzeniach), żaden z zawodników nie podejmuje próby wygrania partii, (ocenia sędzia), ponieważ inne zagranie może prowadzić do przegrania partii, bile ustawia się ponownie w trójkąt i powtarza partię, przy czym rozbicia dokonuje zawodnik, który rozpoczynał przerwaną partię. Uwaga: Trzy kolejne faule nie oznaczają przegrania partii.

Przepisy gry

Prawidłowo wbita bila upoważnia zawodnika do pozostania przy stole i kontynuowania gry. Zawodnik może zagrywać dowolną bilę, musi jednak przed uderzeniem zadeklarować bilę i łuzę. Nie jest wymagane podawanie szczegółów takich jak liczba karamboli, kombinacje, zagrania od band itp. (wszystko, co jest dozwolone przepisami). Każda bila, wbita dodatkowo w prawidłowym uderzeniu, jest zaliczana.·

Przy wszystkich uderzeniach bila biała musi dotknąć bili kolorowej i następnie (1) bila kolorowa musi wpaść do łuzy lub (2) bila biała lub kolorowa musi zostać doprowadzona do bandy. Jeśli przynajmniej jeden z tych warunków nie zostanie spełniony, jest to faul. Kiedy bila kolorowa przed uderzeniem nie dotyka do bandy, ale znajduje się w odległości od bandy nie większej niż średnica bili (jeśli to konieczne, sędzia może dokonać pomiaru), zawodnik może tylko dwa razy zagrać tę bilę w zagraniu bezpiecznym. Jeśli to wykona, w następnym podejściu tego zawodnika bila ta traktowana jest jak bila dotykająca do bandy. Mają tu zastosowanie ogólne zasady dotyczące bili dotykającej do bandy, jeśli zawodnik zdecyduje się grać tę bilę jako pierwszą.

Uwaga: Jeśli zawodnik w swoim poprzednim podejściu, zanim zagra taką bilę, popełni faul, wówczas może wykonać tylko jedno zagranie bezpieczne na taką bilę. Musi on przy tym uważać, jeśli zdecyduje się grać tę bilę, by nie naruszyć reguł dotyczących bili dotykającej do bandy. Jeśli mu się to nie uda, oznacza to, że popełnił trzeci kolejny faul i nałożona będzie przewidziana w takim przypadku kara, dodatkowo oprócz odjęcia punktów za każdy faul. W następstwie ustawiany jest ponownie trójkąt z 15 bil i rozbicia dokonuje ukarany zawodnik, przy czym musi on wypełnić wszystkie wymogi prawidłowego uderzenia otwierającego. Gdy zostanie 14 bila, gra zostaje zatrzymana z 15 bilą na stole; 14 wbitych bil ustawianych jest ponownie w trójkąt jak na początku, przy czym miejsce na punkcie głównym pozostaje wolne. Ten sam zawodnik kontynuuje grę, wbijając 15 bilę w ten sposób, że biała lub 15 bila rozbija bile leżące w trójkącie, umożliwiając dalszą grę. Zawodnik kontynuujący grę nie musi grać 15 bili, może zagrywać dowolną bilę. Jeśli 15 bila wpadnie do łuzy razem z 14 bilą, sposób kontynuacji opisany jest w punkcie 7.6.

 • Zawodnik może zadeklarować grę bezpiczną. Gra bezpieczna jest dozwolona, jeśli mieści się w ramach niniejszych przepisów. Podejście zawodnika kończy się wraz z prawidłowo wykonanym zagraniem bezpiecznym, a wbite w uderzeniu bezpiecznym bile nie są zaliczane. Każda bila, wbita w uderzeniu bezpiecznym, jest ustawiana ponownie na stole.
 • Zawodnik nie może chwytać, dotykać ani inaczej przeszkadzać w ruchu bili, podążającej w kierunku trójkąta lub łuzy, nie może także trzymać ręki w łuzie. Jeśli to zrobi, popełnia faul umyślny i wówczas odejmuje mu się 1 punkt za faul oraz dodatkowo 15 punktów, razem 16 punktów. Zawodnik wchodzący do gry po faulu umyślnym może (1) zaakceptować położenia bil i grać, poprawiając położenie bili białej na bazę lub (2) zażądać ponownego ustawienia trójkąta i nakazać przeciwnikowi wykonanie rozbicia, na tych samych warunkach co rozbicie otwierające grę.
 • Jeśli 15 bila (pozostająca na stole) i/lub biała bila przeszkadzają w ponownym ustawieniu trójkąta, ustawienie bil przeprowadza się jak pokazano w poniższym diagramie. Pola zaciemnione oznaczają sytuacje, gdy takich przeszkód nie ma - obydwie bile pozostają na swoich miejscach.
 • Jeśli zawodnik poprawia położenie białej bili na bazę (np. po wbiciu białej do łuzy przez przeciwnika) i wszystkie bile znajdują się na polu bazy, wówczas na życzenie zawodnika bila leżąca najbliżej lini bazy przestawiana jest na punkt główny stołu. Jeśli dwie lub więcej bil leżą w tej samej odległości od linii bazy, zawodnik może wskazać, która bila ma być przestawiona na punkt główny.
 • Nieprawidłowo wbite bile Wszystkie nieprawidłowo wbite bile ustawiane są ponownie na stole. Nie pociąga to za sobą żadnych kar.
 • Bile kolorowe wybite poza stół Jest to faul. Wszystkie wybite poza stół bile są ustawiane na stole natychmiast po znieruchomieniu pozostałych bil
 • Biała bila opuszcza pole gry Zawodnik wchodzący do gry poprawia położenie białej bili na bazę, chyba że mają zastosowanie przepisy punktów 7.2, 7.5, lub 12 i wówczas z nich wynika, jak postępować dalej.
 • Kary za faule Za faul odejmowany jest jeden punkt. Wyjątki: cięższe kary za faul umyślny (pkt 7.5) lub trzy kolejne faule (pkt 12). Zawodnik wchodzący do gry musi zaakceptować położenie białej bili, chyba że biała jest wbita do łuzy, wybita poza stół, popełniony został faul umyślny lub nastąpiły trzy kolejne faule przeciwnika.
 • Kara za trzy kolejne faule Jeśli zawodnik popełnia faul, odejmuje mu się 1 punkt (lub więcej, zależnie od wagi faulu) i na jego koncie odnotowywany jest faul. Zawodnik pozostaje z tym faulem do następnego podejścia, gdzie może ten faul wymazać za swego konta, gdy prawidłowo umieści w łuzie zadeklarowaną bilę lub spełni wymogi zagrania bezpiecznego. Jeśli żaden z tych warunków nie zostanie spełniony, zawodnik traci kolejny punkt i na jego koncie notowany jest drugi faul. Jeśli warunek prawidłowego wbicia bili lub prawidłowego zagrania bezpiecznego nie zostanie spełniony również w trzecim kolejnym podejściu, zawodnikowi odejmuje się dodatkowo 15 punktów karnych. Popełnienie trzeciego kolejnego faulu kasuje automatycznie poprzednie zapisy. Wszystkie bile ustawiane są ponownie w trójkąt i ukarany zawodnik musi wykonać uderzenie otwierające na tych samych warunkach, co rozbicie otwierające na początku gry. Należy tu podkreślić, że kara za trzy kolejne faule może być nałożona tylko za trzy faule popełnione w trzech kolejnych uderzeniach, a nie w trzech kolejnych podejściach. Przykład: zawodnik kończy podejście Nr 6 faulem, następnie w podejściu Nr 7 popełnia faul bezpośrednio po podejściu do stołu, w pierwszym uderzeniu (ma w tym momencie dwa faule), a w podejściu Nr 8 najpierw wbija prawidłowo bilę kolorową, a w drugim uderzeniu wbija do łuzy białą. Nie jest to seria trzech kolejnych fauli, mimo że popełnione zostały w trzech kolejnych podejściach. Ponieważ na początku podejścia Nr 8 została prawidłowo wbita bila kolorowa, dwa poprzednie faule zostały tym samym wykreślone. Oczywiście do podejścia Nr 9 zawodnik przystępuje z jednym faulem.

Zasady gry w snooker'a

1. Stół standardowy

 • A. Wymiary pola gry

  Obszar pola gry ograniczony czołami band wynosi 11 stóp 81/2 cala x 5 stóp 10 cali (3569 mm x 1778 mm), tolerancja obu wymiarów /- 1/2 cala ( /- 13 mm).

 • B. Wysokość

  Wysokość stołu mierzona od podłogi do najwyższej części band wynosi od 2 stóp 91/2 cala do 2 stóp 101/2 cala (851 mm do 876 mm).

 • C. Wloty kieszenie

  Cztery wloty kieszeni znajdują się w narożnikach pola gry (dwa przy Punkcie Głównym, zwane kieszeniami górnymi, i dwa przy Bazie, zwane kieszeniami dolnymi), oraz po jednym w środkach dłuższych boków pola gry (zwane kieszeniami środkowymi).

  Wymiary otworów wlotów kieszeni muszą odpowiadać wzorcom autoryzowanym przez Światowy Związek Zawodowego Bilarda i Snookera (WPBSA).

 • D. Linia bazy i bazy

  Linia przebiegająca w odległości 29 cali (737 mm) od czoła dolnej bandy i równoległa do niej nazywana jest Linią Bazy. Obszar pomiędzy tą linią a dolną bandą nazywany jest Bazą. Linia Bazy należy do Bazy.

 • E. Strefa "D"

  Strefa "D" jest półkolem wpisanym w Bazę, o środku w punkcie środkowym Linii Bazy i promieniu równym 111/2 cala (292 mm).

 • F Punkty wyznaczone

  Na podłużnej osi stołu określono cztery punkty wyznaczone:

  • Punkt Główny (zwany Punktem Czarnym), w odległości 123/4 cala (324 mm) od czoła górnej bandy;
  • Punkt Centralny (zwany Punktem Niebieskim), leżący w połowie odległości między czołami band górnej i dolnej;
  • Punkt Piramidy (zwany Punktem Różowym), leżący w połowie odległości pomiędzy punktem Centralnym i czołem górnej bandy;
  • Środek Linii Bazy (zwany Punktem Brązowym).

2. Bile

Bile są wykonane z tworzywa o zatwierdzonym składzie i mają średnice 52,4 mm z tolerancją /- 0,05 mm oraz:

 • winny mieć jednakową wagę z tolerancją 3 g na komplet;
 • bile lub komplet bil można wymienić za zgodą zawodników lub na podstawie decyzji sędziego.

3. Kij

Kij musi mieć długość nie mniejszą niż 3 stopy (914 mm) oraz nie może odbiegać od ogólnie przyjętych, tradycyjnych kształtów i form.

Przyrządy pomocnicze

Podpórki pod kije, długie kije (zwane wędkami), przedłużki i nasadki mogą być używane przez zawodników dla poprawy pozycji kija przy uderzeniu. Dotyczy to tak przyrządów stanowiących wyposażenie stołu, jak i przyniesionych przez zawodników lub sędziego (patrz również Część 3 Punkt 18). Wszelkie przedłużki, nasadki i inne urządzenia pomocnicze muszą być zgodne z wzorem zatwierdzonym przez WPBSA.

Definicje

1. Frejm (Frame)

Frejm w snookerze oznacza okres gry rozpoczynany pierwszym zagraniem, ze wszystkimi bilami ustawionymi zgodnie z zasadami podanymi w Części 3 Punkt 2, a kończony gdy nastąpi:

 • a) poddanie frejmu przez zawodnika podczas jego podejścia
 • b) oznajmienie przez rozgrywającego o zakończeniu, kiedy na stole pozostała tylko Czarna bila i jego przewaga punktowa wynosi więcej niż siedem punktów
 • c) wbicie lub faul, gdy na stole pozostała tylko Czarna bila
 • d) ogłoszenie zakończenia przez sędziego na podstawie przepisów Części 3 Punkt 14(c) lub lub Części 4 Punkt 2.

2. Mecz (Game)

Mecz składa się z uzgodnionej lub określonej liczby frejmów.

3. Rozgrywka (Match)

Rozgrywka składa się z uzgodnionej lub określonej liczby meczów.

4. Bile (Balls)

 • a) bila Biała jest bilą rozgrywającą (zwana również bilą białą)
 • b) 15 bil Czerwonych i 6 bil kolorowych są bilami do rozgrywania

5. Rozgrywający (Striker)

Zawodnik, na którego przypada kolejność gry lub który znajduje się w grze jest rozgrywającym i pozostaje nim do momentu, aż sędzia zadecyduje, że może on odejść od stołu po zakończeniu swojego podejścia.

6. Zagranie (Stroke)

 • a) Zagranie jest rozpoczęte, gdy rozgrywający uderzy bilę białą końcówką kija
 • b) Zagranie jest prawidłowe, gdy nie zostanie naruszony żaden z Przepisów gry
 • c) Zagranie nie jest zakończone, dopóki jakakolwiek bila znajduje się w ruchu
 • d) Zagranie może być bezpośrednie lub pośrednie, to znaczy:
  • - zagranie jest bezpośrednie, kiedy bila biała trafia inną bilę bez wcześniejszego kontaktu z bandą
  • - zagranie jest pośrednie, kiedy bila biała ma jeden lub więcej kontaktów z bandą przed trafieniem bili rozgrywanej

7. Wbicie (Pot)

Wbicie ma miejsce wtedy, gdy bila do rozgrywania, po kontakcie z inną bilą i bez naruszenia niniejszych Przepisów, wpadnie do kieszeni.

8. Break

Break jest sumą punktów uzyskanych w prawidłowych wbiciach, wykonanych przez zawodnika w jednym podejściu podczas frejmu.

9. Pozycja "biała w ręce" (In-hand)

 • a) Bila biała (rozgrywająca) znajduje się w pozycji w ręce:
  • - przed rozpoczęciem każdego frejmu
  • - kiedy wpadnie do kieszeni
  • - kiedy zostanie wybita poza stół
 • b) Bila biała pozostaje w pozycji w ręce do chwili:
  • - prawidłowego jej zagrania z tej pozycji lub
  • - popełnienia faulu w momencie, gdy biała znajduje się na polu gry
 • c) Rozgrywający jest w pozycji w ręce, kiedy bila biała znajduje się w pozycji w ręce.

10. Bila w grze (Ball in Play)

 • a) Bila biała jest w grze, jeżeli nie jest w pozycji w ręce.
 • b) Bile do rozgrywania są w grze od rozpoczęcia frejmu do chwili wpadnięcia do kieszeni lub wybicia poza stół.
 • c) Bile kolorowe są znów w grze po ich ponownym ustawieniu na punktach wyznaczonych.

11. Bila rozgrywana (Ball On)

Jakakolwiek bila, która może być, bez naruszenia przepisów, trafiona pierwszym uderzeniem przez bilę białą (rozgrywającą) lub nie może być tak trafiona, ale może być wbita do kieszeni, nazywana jest bilą rozgrywaną.

12. Bila deklarowana (Nominated Ball)

 • Bila deklarowana to jedna z bil do rozgrywania, którą rozgrywający wskazuje sędziemu jako zamierzoną do trafienia pierwszym uderzeniem bili białej.
 • Na życzenie sędziego rozgrywający musi zadeklarować, którą bilę zamierza trafić pierwszym uderzeniem.

13. Wolna bila (Free Ball)

Wolna bila jest bilą, którą rozgrywający deklaruje jako bilę rozgrywaną, kiedy znajduje się w pozycji snooker po faulu przeciwnika (por. Część 3 Punkt 10).

14. Wybicie poza stół (Forced Off the Table)

Bila jest wybita poza stół, jeżeli ostatecznie nieruchomieje poza polem gry lub kieszenią, albo jeżeli jest wzięta przez rozgrywającego gdy znajduje się w grze, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w Części 3 Punkt 14(h).

15. Faul (Foul)

Faulem jest każde naruszenie niniejszych przepisów.

16. Pozycja snooker (Snookered)

Bila biała jest w pozycji snooker, jeżeli bezpośrednie trafienie w linii prostej każdej z bil rozgrywanych jest całkowicie lub częściowo blokowane przez bilę lub bile nierozgrywane. Jeśli jedna lub więcej bil rozgrywanych może być trafiona w obu punktach skrajnych bez przesłaniania w linii prostej przez bilę nierozgrywaną, nie ma pozycji snooker.

 • a) Jeżeli bila biała jest w pozycji w ręce, to w pozycji snooker może być tylko wtedy, gdy bila rozgrywana jest przesłaniana przy wzięciu pod uwagę wszystkich możliwych położeń bili białej, tj. strefy "D" wraz z liniami ograniczającymi.
 • b) Jeżeli bila rozgrywana jest przesłaniana przez więcej niż jedną bilę nierozgrywaną, to:
  • - bila najbliższa bili białej jest uznana za bilę efektywnie wymuszającą pozycję snooker, ale
  • - jeżeli w takiej samej odległości od bili białej jest więcej bil przesłaniających, wszystkie te bile uznawane są za efektywnie wymuszające pozycję snooker.
 • c) Jeżeli bilami rozgrywanymi są bile Czerwone i biała jest blokowana do różnych Czerwonych przez różne bile nierozgrywane, wówczas nie ma bili efektywnie wymuszającej pozycję snooker.
 • d) Rozgrywający jest w pozycji snooker, kiedy bila biała znajduje się w pozycji snooker.
 • e) Pozycja snooker nie może być wymuszona przez bandę. Jeżeli narożnik czoła bandy przesłania bilę białą wcześniej niż bila nierozgrywana, biała nie znajduje się w pozycji snooker.

17. Punkt zajęty (Spot Occupied)

Punkt wyznaczony uważamy za zajęty, jeżeli bila nie może być na nim ustawiona bez dotknięcia innej bili.

18. Pchnięcie (Push Stroke)

Pchnięcie ma miejsce, jeżeli końcówka kija pozostaje w kontakcie z bilą białą

 • a) kiedy bila biała wykonuje już ruch do przodu, lub
 • b) kiedy bila biała ma kontakt z inną bilą. Wyjątkiem jest przypadek, gdy bila biała i inna bila niemal się stykają, a biała trafia tę bilę pod bardzo małym kątem.

19. Przeskok (Jump Shot)

Przeskok ma miejsce, jeżeli bila biała przechodzi nad dowolną częścią innej bili, dotykając jej lub nie, z wyjątkiem przypadków, gdy:

 • a) bila biała najpierw uderza bilę do rozgrywania, a następnie przeskakuje nad inną;
 • b) bila biała podskakuje i uderza bilę do rozgrywania, ale nie spada po jej przeciwnej stronie;
 • c) bila biała po prawidłowym uderzeniu bili do rozgrywania przeskakuje nad nią po odbiciu się od bandy lub innej bili.

20. Chybienie (Miss)

Chybienie ma miejsce wtedy, gdy bila biała nie osiągnie kontaktu z bilą rozgrywaną jako pierwszą i sędzia uzna, że rozgrywający nie wykorzystał dostatecznie swoich możliwości trafienia bili rozgrywanej.

Zasady gry

1. Opis gry

Snooker może być rozgrywany przez dwóch lub więcej zawodników, grających niezależnie lub jako strony. Ogólne zasady gry to:

 • a) Każdy z zawodników używa tej samej bili Białej jako rozgrywającej i tych samych dwudziestu jeden bil do rozgrywania - piętnastu bil Czerwonych o wartości 1 punkt każda i sześciu bil kolorowych: Żółtej o wartości 2 punkty, Zielonej 3 punkty, Brązowej 4 punkty, Niebieskiej 5 punktów, Różowej 6 punktów i Czarnej 7 punktów.
 • b) Zdobywanie punktów z kolejnych zagrań w podejściu danego zawodnika realizowane jest przez przemienne wbijanie bil Czerwonych i kolorowych, dopóki Czerwone są na stole, a następnie wbijanie kolorowych w rosnącej kolejności ich wartości.
 • c) Punkty zdybyte w zagraniu dodawane są do punktów rozgrywającego.
 • d) Punkty karne za faule są dodawane do punktów przeciwnika.
 • e) Taktyka stosowana podczas frejmu to pozostawianie bili białej za bilą nierozgrywaną tak, by następny zawodnik znalazł się w pozycji snooker. Jeśli zawodnik lub strona ma stratę punktową większą niż liczba punktów możliwa do uzyskania z bil pozostałych na stole, wówczas pozostawienie pozycji snooker zwiększa szanse uzyskania punktów z faulu.
 • f) Zwycięzcą frejmu jest strona lub zawodnik
  • - uzyskujący więcej punktów;
  • - któremu frejm został poddany, lub
  • - któremu przyznano frejma na podstawie przepisów Części 3 Punkt 14(c) lub Części 4 Punkt 2.
 • g) Zwycięzcą meczu jest strona lub zawodnik
  • - wygrywający więcej frejmów lub wymaganą liczbę frejmów;
  • - uzyskujący największą ogólną liczbę punktów, jeśli tak zostało ustalone lub
  • - któremu przyznano mecz na podstawie przepisów Części 4 Punkt 2.
 • h) Zwycięzcą rozgrywki jest strona lub zawodnik wygrywający więcej meczów lub, przy grze na sumaryczną liczbę punktów, uzyskujący najwyższą liczbę punktów.

2. Ustawianie bil

 • a) W momencie rozpoczynania każdego frejmu bila biała znajduje się w pozycji w ręce, a bile do rozgrywania ustawione są na stole w następujący sposób:
  • - Bile Czerwone w formie ciasno upakowanego trójkąta równobocznego, z bilą wierzchołkową na osi podłużnej stołu ponad Punktem Piramidy, z pozostawieniem możliwości umieszczenia tam bili Różowej jak nabliżej Czerwonych, ale bez dotykania jej, oraz podstawą trójkąta od strony bandy górnej i równolegle do niej,
  • - Żółta w prawym rogu strefy "D",
  • - Zielona w lewym rogu strefy "D",
  • - Brązowa w Punkcie Środka Linii Bazy,
  • - Niebieska w Punkcie Centralnym,
  • - Różowa w Punkcie Piramidy,
  • - Czarna w Punkcie Głównym.
 • b) Po rozpoczęciu frejmu bila w grze może być czyszczona wyłącznie przez sędziego, na rozsądne życzenie rozgrywającego, przy czym
  • - pozycja bili nie znajdującej się na punkcie wyznaczonym markowana jest przez odpowiedni pozycjoner, ustawiony zanim bila zostanie wzięta do czyszczenia,
  • - pozycjoner markujący pozycję bili wziętej do czyszczenia jest traktowany jak bila i nabiera wartości punktowej bili czyszczonej, do chwili jej wyczyszczenia i ponownego ustawienia na stole. Jeśli zawodnik inny niż rozgrywający dotknie lub przesunie pozycjoner, zostanie ukarany tak, jakby był rozgrywającym, bez naruszania kolejności gry. Sędzia ustawia w poprzedniej pozycji pozycjoner lub czyszczoną bilę, nawet jeżeli pozycjoner został podniesiony.

3. Sposób gry

Zawodnicy określają porządek gry przez losowanie lub w inny, wzajemnie uzgodniony sposób.

 • a) Ustalony tak porządek gry pozostaje niezmieniony przez cały frejm, z wyjątkiem przypadku, gdy zawodnik nakazuje przeciwnikowi ponowną grę po faulu.
 • b) Zawodnik lub strona otwierająca zmienia się w każdym frejmie podczas meczu.
 • c) Zawodnik otwierający gra z pozycji w ręce. Frejm rozpoczyna się, gdy bila biała zostanie ostatecznie ustawiona na stole i wejdzie w kontakt z końcówką kija, oraz
  • - kiedy zagranie zostało wykonane lub
  • - nastąpiło wyraźne określenie kierunku uderzenia bili białej.
 • d) Zagranie jest prawidłowe, jeżeli nie zostanie naruszona żadna z zasad, opisanych poniżej w Punkcie 12, Kary.
 • e) W pierwszym zagraniu każdego podejścia, dopóki wszystkie Czerwone nie znikną ze stołu, bilą rozgrywaną jest bila Czerwona lub wolna bila, deklarowana jako Czerwona. Wartość każdej bili Czerwonej lub wolnej bili, deklarowanej jako Czerwona, wbitej w tym samym uderzeniu jest zaliczana.
 • f) Jeżeli bila Czerwona lub wolna bila, deklarowana jako Czerwona, zostanie wbita, ten sam zawodnik wykonuje następne zagranie, w którym bilą rozgrywaną jest dowolnie wybrana przez rozgrywającego bila kolorowa. Jeżeli ta zostanie wbita, jest zaliczana i ustawiana ponownie na stole.
  • - Break jest kontynuowany przez przemienne wbijanie bil Czerwonych i kolorowych, dopóki wszystkie bile Czerwone nie znikną ze stołu. Jeśli ma to zastosowanie, po wbiciu ostatniej Czerwonej rozgrywana jest bila kolorowa.
  • - Bile kolorowe zostają bilami rozgrywanymi w kolejności ich rosnących wartości, zgodnie z przepisem Części 3 Punkt 1(a), w chwili gdy kolejna bila kolorowa zostanie wbita. Rozgrywający gra w następnym zagraniu kolejną bilę kolorową jako rozgrywaną. Wyjątkiem jest przypadek opisany w Punkcie 4.
 • g) Bile Czerwone, wbite do kieszeni lub wybite poza stół, nie są ustawiane ponownie na stole, niezależnie od tego, że zawodnik może odnieść korzyść z faulu. Wyjątki od tej zasady przytoczone są w Części 3 Punkty 2(b), 9, 14(h) i 15.
 • h) Jeżeli rozgrywający w wykonanym zagraniu nie zdobywa punktów lub popełnia faul, jego podejście kończy się i następny zawodnik gra bilę białą z pozycji, w której biała zatrzymała się na polu gry lub z pozycji w ręce, jeśli biała znajduje się poza polem gry.

4. Zakończenie frejmu, meczu i rozgrywki

 • a) Jeżeli na stole pozostała tylko Czarna, jej pierwsze wbicie lub faul kończy frejma. Wyjątkiem jest, gdy spełnione są jednocześnie obydwa niżej wymienione warunki:
  • - zawodnicy mają jednakową liczbę zdobytych punktów, oraz
  • - sumaryczne punkty nie mają znaczenia
 • b) Jeżeli obydwa warunki wymienione w (a) są spełnione, wówczas
  • - Czarna ustawiana jest na Punkcie Głównym;
  • - zawodnicy losują kolejność gry;
  • - kolejny rozgrywający gra z pozycji biała w ręce;
  • - następne wbicie lub faul kończy frejma.
 • c) Jeżeli zwycięzcę meczu lub rozgrywki wskazać mają punkty sumaryczne, i punkty sumaryczne mają jednakową wartość po zakończeniu ostatniego frejmu, zawodnicy grający ostatni frejm postępują według procedury o ponownym ustawieniu Czarnej, opisanej w punkcie (b).

5. Gra z pozycji "biała w ręce"

Bila biała, grana z pozycji w ręce, musi być ustawiona w strefie "D" lub w dowolnym punkcie linii ograniczających strefę "D".

 • a) Sędzia może odpowiedzieć, czy bila jest prawidłowo ustawiona (to znaczy, czy nie znajduje się na zewnątrz strefy "D").
 • b) Jeżeli końcówka kija dotknie bili białej podczas jej pozycjonowania i sędzia jest pewien, że rozgrywający nie próbował wykonać zagrania, wówczas bila biała nie jest jeszcze w grze.

6. Uderzenie dwóch bil jednocześnie

Nie jest dozwolone jednoczesne uderzenie przez bilę białą, podczas pierwszego kontaktu z bilami, dwóch bil innych niż bile Czerwone lub bila wolna i bila rozgrywana.

7. Ustawianie bil kolorowych

Każda bila kolorowa, która wpadnie do kieszeni lub zostanie wybita poza stół, musi być ponownie ustawiona na stole przed wykonaniem nastepnego uderzenia, aż do ostatecznego wbicia, zgodnie z przepisem Części 3 Punkt 3(f).

 • a) Zawodnik nie ponosi odpowiedzialności za błędy sędziego, związane z niewłaściwym ustawieniem bil na stole.
 • b) Jeżeli bila kolorowa została błędnie ustawiona na stole po ostatecznym wbiciu podczas gry końcowej, opisanej w Części 3 Punkt 3(f), jest usuwana ze stołu bez kary zaraz po wykryciu błędu i gra jest kontynuowana.
 • c) Jeżeli zagranie zostało wykonane z bilą lub bilami nieprawidłowo ustawionymi, są one w kolejnych zagraniach uznane za ustawione prawidłowo. Bile kolorowe, których w nieprawidłowy sposób brakuje na stole, ustawione zostaną:
  • - bez kary, jeśli zostanie stwierdzone, że brak bili na stole wynika z poprzedniego przeoczenia;
  • - z nałożeniem kary, jeśli rozgrywający zagrał, zanim sędzia zdążył ustawić bilę (bile) lub mógł sprawdzić efekt ustawienia bil.
 • d) Jeżeli bila kolorowa ma być ustawiona na swoim punkcie wyznaczonym i punkt ten jest zajęty, należy ją ustawić na najwyższym wolnym punkcie wyznaczonym.
 • e) Jeżeli do ustawienia jest więcej niż jedna bila kolorowa i ich punkty wyznaczone są zajęte, pierwszeństwo ma bila (bile) o większej wartości.
 • f) Jeżeli wszystkie punkty wyznaczone są zajęte, bile kolorowe ustawia się możliwie najbliżej punktów własnych, pomiędzy punktem własnym a najbliższą częścią górnej bandy.
 • g) W przypadku bil Różowej i Czarnej, jeżeli zajęte są wszystkie punkty wyznaczone oraz przestrzeń między własnymi punktami wyznaczonymi i najbliższą częścią górnej bandy, bile ustawia się na linii centralnej stołu możliwie najbliżej i poniżej własnych punktów wyznaczonych.
 • h) We wszystkich przypadkach ustawiana bila kolorowa nie może dotykać innej bili.
 • i) Bila kolorowa, by została uznana za umiejscowioną prawidłowo, musi być ustawiona ręką w punkcie określonym niniejszymi Przepisami.

8. Bile dotykane (Touching Ball)

 • a) Jeżeli bila biała ostatecznie nieruchomieje dotykając innej bili lub bil, które są lub mogą być bilami rozgrywanymi, sędzia ogłasza bilę dotykaną (DOTYK) i wskazuje, którą bilę lub bile dotyka bila biała.
 • b) Jeżeli zostanie ogłoszona bila dotykana, rozgrywający musi odegrać od niej bilę białą bez wprawienia w ruch bili dotykanej, inaczej jest to pchnięcie.
 • c) Odegranie bili białej bez wprawienia w ruch bili dotykanej nie jest faulem, jeżeli:
  • - bila dotykana jest bilą rozgrywaną,
  • - bila dotykana może być bilą rozgrywaną i rozgrywający deklaruje ją jako rozgrywaną, lub
  • - bila dotykana może być bilą rozgrywaną, a rozgrywający deklaruje i realizuje pierwszy kontakt bili białej z inną bilą rozgrywaną.
 • d) Jeżeli bila biała ostatecznie nieruchomieje dotykając lub niemal dotykając innej bili, która nie jest bilą rozgrywaną, sędzia, jeśli jest pytany, czy bile dotykają się, odpowiada TAK lub NIE. Rozgrywający musi odegrać bilę białą bez poruszenia bili nierozgrywanej, jednak pierwszy kontakt bili białej musi nastąpić z bilą rozgrywaną.
 • e) Jeżeli bila biała dotyka jednocześnie bili rozgrywanej i nierozgrywanej, sędzia wskazuje tylko bilę rozgrywaną jako bilę dotykaną. Gdy rozgrywający zapyta sędziego, czy bila biała dotyka również bili nierozgrywanej, musi otrzymać taką informację.
 • f) Jeżeli sędzia ma pewność, że poruszenie bili dotykanej w momencie zagrywania nie zostało spowodowane przez rozgrywającego, nie ogłasza faulu.
 • g) Jeżeli bila, nie będąca w dotyku z bilą białą w momencie sprawdzania przez sędziego, później wchodzi w kontakt z białą przed wykonaniem zagrania, pozycja bil na stole musi być poprawiona przez sędziego.

9. Bila na krawędzi kieszeni

 • a) Jeżeli bila wpadnie do kieszeni nie będąc dotkniętą przez inną bilę, nie będąc jednocześnie elementem zagrania, jest ponownie ustawiana w poprzedniej pozycji i żadne związane z nią punkty nie są brane pod uwagę.
 • b) Jeżeli bila taka mogłaby być dotknięta przez jakąkolwiek bilę biorącą udział w zagraniu, to:
  • - jeśli nie nastąpiło naruszenie niniejszych Przepisów, bile ustawiane są na poprzednich pozycjach i ten sam rozgrywający powtarza to samo zagranie lub wykonuje inne, według własnego uznania;
  • - jeśli nastąpił faul, powodujący nałożenie kary na rozgrywającego, bile ustawiane są na poprzednich pozycjach i następny zawodnik ma do dyspozycji opcje jak po faulu.
 • c) Jeżeli bila balansuje chwilę na krawędzi kieszeni, a następnie wpada do kieszeni, jest zaliczana i nie jest ustawiana na poprzedniej pozycji.

10. Pozycja snooker po faulu

Jeżeli po faulu bila biała znajduje się w pozycji snooker, sędzia ogłasza wolną bilę (WOLNA BILA) - por. Część 2 Punkt 16.

 • a) Jeżeli zawodnik następny w kolejności gry decyduje się wykonać zagranie, wówczas:
  • - może on zadeklarować dowolną bilę jako bilę rozgrywaną, i
  • - bila tak deklarowana nabiera znaczenia i wartości bili rozgrywanej, jednak po wbiciu jest ustawiana na punkcie wyznaczonym według własnej wartości.
 • b) Jest faulem, jeżeli bila biała:
  • - nie ma pierwszego kontaktu z bilą deklarowaną albo jednocześnie z bilą deklarowaną i rozgrywaną, lub
  • - znajdzie się w pozycji snooker, wymuszonej przez bilę deklarowaną jako wolna bila, wobec wszystkich bil Czerwonych lub bili rozgrywanej, z wyjątkiem sytuacji, gdy jedynymi bilami do rozgrywania, pozostałymi na stole, są bile Różowa i Czarna.
 • c) Jeżeli wolna bila zostanie wbita, jest ustawiana na punkcie wyznaczonym i zaliczana jest wartość bili rozgrywanej.
 • d) Jeżeli bila rozgrywana zostanie wbita, po pierwszym kontakcie bili białej z bilą deklarowaną lub jednocześnie z bilą deklarowaną i rozgrywaną, bila rozgrywana jest zaliczana i pozostaje poza polem gry.
 • e) Jeżeli zostaną wbite obydwie bile, deklarowana i rozgrywana, zaliczana jest tylko bila rozgrywana, chyba że rozgrywaną jest bila Czerwona, kiedy zaliczana jest każda wbita bila. W tym drugim przypadku wolna bila ustawiana jest ponownie na swoim punkcie wyznaczonym, a bila rozgrywana pozostaje w kieszeni.
 • f) Jeżeli zawodnik faulujący otrzymał polecenie dalszej gry, ogłoszenie wolnej bili traci ważność.

11. Faule

Jeżeli popełniony zostanie faul, sędzia bezzwłocznie ogłasza FAUL.

 • a) Jeżeli rozgrywający nie wykonuje zagrania, jego podejście kończy się natychmiast i sędzia ogłasza wartość kary.
 • b) Jeżeli zagranie trwa, sędzia czeka z ogłoszeniem wysokości kary do zakończenia zagrania.
 • c) Jeżeli faul nie zostanie ogłoszony przez sędziego lub nie zostanie zareklamowany przez zawodnika oczekującego przed rozpoczęciem następnego zagrania, jest uznany za niebyły.
 • d) Bila kolorowa, nieprawidłowo umieszczona na punkcie wyznaczonym, pozostaje na tej pozycji; jeżeli jednak znajduje się lub znajdzie poza polem gry, jest ustawiana prawidłowo.
 • e) Wszystkie punkty zdobyte w breaku przed ogłoszeniem faulu są zaliczane, ale rozgrywający nie otrzymuje punktów za żadną bilę wbitą w zagraniu, w którym ogłoszony został faul.
 • f) Następne zagranie grane jest z punktu, w którym bila biała ostatecznie znieruchomiała, lub z pozycji w ręce, jeżeli biała opuściła pole gry.
 • g) Jeżeli w tym samym zagraniu popełniono więcej niż jeden faul, nakładana jest kara za najwyżej karany faul.
 • h) Zawodnik popełniający faul:
  • - otrzymuje karę przewidzianą w Punkcie 12, oraz
  • - musi grać następne zagranie, jeśli życzy sobie tego następny w kolejności do gry zawodnik.

12. Kary

Wszystkie faule karane są wartością czterech punktów karnych, chyba że w podpunktach (a) do (d) przewidziana jest kara wyższa. Karane są:

 • a) wartością bili rozgrywanej
  • - uderzenie bili białej więcej niż jeden raz
  • - uderzenie, gdy zawodnik nie dotyka podłogi stopą
  • - gra poza kolejnością
  • - nieprawidłowa gra z pozycji biała w ręce, włączając w to uderzenie otwierające
  • - ominięcie wszystkich bil do rozgrywania przez bilę białą
  • - spowodowanie wpadnięcia bili białej do kieszeni
  • - ustawienie snookera za wolną bilą
  • - spowodowanie przeskoku
  • - gra kijem odbiegającym od standardowego
  • - naradzanie się z partnerem, sprzeczne z zasadami podanymi w Części 3 Punkt 17(e)
 • b) wartością wyższą z wartości: bili rozgrywanej lub bili branej pod uwagę
  • - uderzenia, gdy któraś z bil znajduje się jeszcze w ruchu
  • - uderzenia, zanim sędzia zakończył ustawianie bil kolorowych na punktach wyznaczonych
  • - spowodowanie wpadnięcia bili nierozgrywanej do kieszeni
  • - spowodowanie pierwszego kontaktu bili białej z bilą nierozgrywaną
  • - spowodowanie pchnięcia
  • - dotknięcie bili w grze inne, niż dotknięcie bili białej końcówką kija podczas wykonywania zagrania
  • - spowodowanie wybicia bili poza stół
 • c) wartością bili rozgrywanej lub wartością wyższą z dwu bil branych pod uwagę, przy spowodowaniu pierwszego kontaktu bili białej jednocześnie z dwiema bilami innymi niż bile Czerwone lub wolna bila i bila rozgrywana.
 • d) wartością siedmiu punktów karnych, jeżeli rozgrywający
  • - używa bili poza stołem w dowolnym celu
  • - używa dowolnych przyrządów do pomiaru odstępów lub odległości;
  • - gra bile Czerwone, lub Czerwoną po wolnej bili deklarowanej jako Czerwona, w kolejnych zagraniach
  • - używa innej bili niż Biała jako bili rozgrywającej w dowolnym zagraniu po rozpoczęciu frejmu
  • - nie zadeklaruje bili rozgrywanej, gdy jest o to proszony przez sędziego
  • - po wbiciu Czerwonej lub wolnej bili deklarowanej jako Czerwona popełni faul przed zadeklarowaniem bili kolorowej

13. Ponowna gra (Play Again)

Jeśli zawodnik nakaże ponowną grę przeciwnikowi po popełnieniu przez niego faulu, nakaz taki nie może być cofnięty. Zawodnik faulujący, któremu nakazano ponowną grę, ma prawo

 • a) zmieniać swój zamiar co do tego
  • - jakie zagranie chce wykonać, oraz
  • - którą bilę rozgrywaną chce trafić jako pierwszą.
 • b) do zaliczenia punktów za wbitą lub wbite bile.

14. Faul i chybienie (Foul and a Miss)

Rozgrywający powinien, maksymalnie wykorzystując swoje umiejętności, próbować trafić bilę rozgrywaną. Jeżeli sędzia uzna tę zasadę za naruszoną, ogłasza FAUL I CHYBIENIE, z wyjątkiem przypadków, gdy na stole pozostała tylko bila Czarna lub gdy położenie bili rozgrywanej uniemożliwia jej trafienie. W tym drugim przypadku należy uznać, że rozgrywający próbował trafić bilę rozgrywaną pod warunkiem, że gra on bezpośrenio lub pośrednio w kierunku bili rozgrywanej z siłą, zdaniem sędziego, wystarczającą, by osiągnąć bilę rozgrywaną, jeśli w międzyczasie nie nastąpi potrącenie przez białą innej bili lub bil.

 • a) Po ogłoszeniu faulu i chybienia następny zawodnik może nakazać faulującemu ponowną grę z pozycji powstałej lub poprzedniej. W tym drugim przypadku bila rozgrywana musi być taką samą bilą, jak przed ostatnim zagraniem, to znaczy:
  • - dowolną Czerwoną, jeśli Czerwona była bilą rozgrywaną,
  • - rozgrywaną bilą kolorową, jeśli Czerwonych nie ma już na stole, lub
  • - bilą kolorową do wyboru rozgrywającego, jeśli bilą rozgrywaną była bila kolorowa po wbiciu Czerwonej.
 • b) Jeżeli rozgrywający, wykonując zagranie, nie trafia pierwszym uderzeniem bili rozgrywanej, a możliwe jest trafienie w linii prostej jakiejkolwiek części jakiejkolwiek bili, która jest lub może być bilą rozgrywaną, sędzia ogłasza FAUL I CHYBIENIE, chyba że któryś z zawodników potrzebuje snookera przed wykonaniem lub w wyniku wykonania tego zagrania, a sędzia jest przekonany, że chybienie nie było zamierzone.
 • c) Jeżeli chybienie zostanie ogłoszone na podstawie przepisu (b) i ponadto możliwe było centralne trafienie bili rozgrywanej lub takiej, która mogła być rozgrywana (w przypadku bil Czerwonych dotyczy to w pełni widocznej średnicy dowolnej bili Czerwonej, która nie jest przesłaniana przez bilę kolorową), wówczas:
  • - następna nieudana próba trafienia pierwszym uderzeniem bili rozgrywanej w zagraniu wykonywanym z tej samej pozycji jest ogłaszana jako FAUL I CHYBIENIE niezależnie od różnicy punktowej, oraz
  • - jeśli zostanie nakazana gra z pozycji poprzedniej, faulujący musi być ostrzeżony przez sędziego, że trzeci taki faul spowoduje przyznanie frejmu przeciwnikowi.
 • d) Jeżeli bila biała zostanie ustawiona w pozycji poprzedniej na podstawie przepisu zakładającego, że możliwe jest trafienie w linii prostej jakiejkolwiek części jakiejkolwiek bili, która jest lub może być bilą rozgrywaną, i rozgrywający podczas przygotowywania się do zagrania fauluje dowolną bilę, włączając w to bilę białą, chybienie nie może być ogłoszone, jeśli zagranie nie zostało wykonane. W takim przypadku nałożona zostaje odpowiednia kara oraz:
  • - następny zawodnik może grać sam lub nakazać faulującemu ponowną grę z pozycji zastanej na stole, lub
  • - następny zawodnik może poprosić sędziego o ustawienie wszystkich poruszonych bil w poprzedniej pozycji i nakazać faulującemu ponowną grę z tej pozycji, oraz
  • - jeżeli powyższa sytuacja ma miejsce podczas kolejnych chybień, wcześniejsze ostrzeżenie o możliwości przyznania frejmu przeciwnikowi zostaje zrealizowane.
 • e) Wszelkie inne chybienia ogłaszane są zgodnie z uznaniem i decyzją sędziego.
 • f) Po chybieniu i życzeniu następnego zawodnika o ustawienie bili białej w poprzedniej pozycji, inne poruszone bile mogą pozostać na nowych pozycjach, chyba że sędzia uzna, iż faulujący ma lub może mieć z tego korzyść. W tym drugim przypadku część lub wszystkie poruszone bile mogą być ustawione w poprzednich pozycjach, według uznania sędziego. W obu przypadkach nieprawidłowo wybite poza pole gry bile kolorowe mają być ustawione na punktach wyznaczonych lub w poprzednich pozycjach.
 • g) Przy ustawianiu bil lub bili w poprzedniej pozycji po chybieniu, obaj zawodnicy, faulujący i następny w grze, pytani są o zgodność ustawienia z poprzednim, po czym decyzja sędziego jest ostateczna.
 • h) Jeżeli podczas konsultacji opisanej w punkcie (g), którykolwiek z zawodników dotknie bili znajdującej się w grze, jest karany tak, jakby to on był rozgrywającym, przy czym nie zmienia to kolejności gry. Dotknięta bila ustawiana jest według uznania sędziego, nawet jeżeli została wzięta ze stołu.
 • i) Następny zawodnik może zapytać sędziego o jego zamiary co do ponownego ustawienia bil innych niż bila biała w przypadku, gdy przed wykonaniem zagrania ma on prawo żądania gry przeciwnika z poprzedniej pozycji. Sędzia winien określić swoje zamiary.

15. Bila poruszona przez osoby inne niż rozgrywający

Jeżeli bila pozostająca w bezruchu lub poruszająca się zostanie poruszona lub zostanie zmieniony jej tor ruchu w sposób inny niż przez rozgrywającego, będzie ona ustawiona przez sędziego w miejscu zajmowanym poprzednio lub w miejscu, w którym powinna się ostatecznie zatrzymać, bez orzekania kary.

 • a) Przepis ten dotyczy również przypadków, kiedy czynniki zewnętrzne lub inne osoby, za wyjątkiem partnera rozgrywającego, spowodują poruszenie bili przez rozgrywającego.
 • b) Zawodnik nie może być ukarany za poruszenie bil przez sędziego.

16. Sytuacja bez wyjścia (Stalemate)

Jeżeli sędzia uzna powstałą pozycję za sytuację bez wyjścia, lub mogącą się w taką zmienić, winien zaproponować zawodnikom natychmiastowe powtórzenie frejmu. Jeśli któryś z zawodników nie wyrazi na to zgody, sędzia zezwala na dalszą grę z zastrzeżeniem, że sytuacja musi się rozwiązać w wyznaczonym okresie, zwykle po trzech zagraniach każdej ze stron, ale sędzia może wyznaczyć inny okres. Jeżeli pozycja po upływie wyznaczonego okresu w zasadzie nie zmieni się, sędzia anuluje wszystkie zdobyte punkty, ustawia bile jak przed rozpoczęciem frejmu oraz

 • a) ten sam zawodnik wykonuje zagranie otwierające;
 • b) obowiązuje ta sama kolejność gry.

17. Gra z udziałem czterech zawodników

 • a) W meczu z udziałem czterech zawodników każda ze stron rozpoczyna kolejne frejmy na zmianę. Kolejność gry ustalana jest na początku każdego frejmu i musi być utrzymana do końca frejmu.
 • b) Zawodnicy mogą zmieniać kolejność gry na początku każdego kolejnego frejmu.
 • c) Jeżeli po faulu wysunięto nakaz ponownej gry, gra zawodnik, który spowodował faul, nawet gdy faul spowodowany został poza kolejnością gry. Wówczas kolejność gry zostaje zachowana, ale partner faulującego może zostać pozbawiony swojego podejścia.
 • d) Do zakończenie frejmu mają zastosowanie przepisy Części 3 Punkt 4. Jeżeli zachodzi konieczność rozegrania ponownie ustawianej ostatniej Czarnej bili, para wykonująca pierwsze zagranie wybiera, który z zawodników wykona to zagranie. Dalsza kolejność gry musi być zachowana jak w całym frejmie.
 • e) Partnerzy mogą konsultować się podczas frejmu, ale nie
  • - gdy jeden z nich jest rozgrywającym i znajduje się przy stole, oraz
  • - od rozpoczęcia przez rozgrywającego pierwszego zagrania do zakończenia breaku.

18. Użycie przyrządów pomocniczych

Rozgrywający jest odpowiedzialny za ułożenie na stole i zdjęcie ze stołu wszelkich używanych przy grze przyrządów.

 • a) Rozgrywający jest odpowiedzialny za wszystkie przyniesione ze sobą do stołu przyrządy, w tym podpórki i przedłużki, własne lub pożyczone (z wyjątkiem otrzymanych od sędziego), i jest karany za każdy faul, spowodowany przez niego przy posługiwaniu się tymi przyrządami.
 • b) Rozgrywający nie jest odpowiedzialny za przyrządy stanowiące standardowe wyposażenie stołu, dostarczone przez innych, w tym sędziego. Jeżeli wadliwość tego wyposażenia jest przyczyną spowodowania dotknięcia bili lub bil przez rozgrywającego, nie zostanie ogłoszony faul. W razie konieczności sędzia przywraca poruszonym bilom poprzednie pozycje, zgodnie z Punktem 15, i rozgrywający, jeżeli jest w trakcie realizowania breaku, kontynuuje go bez ponoszenia kary.

19. Interpretacja przepisów

 • a) Stosowane w niniejszych Przepisach i Definicjach określenia, użyte w męskiej formie osobowej, należy traktować jako mające ten sam sens w formie żeńskiej.
 • b) Okoliczności mogą powodować potrzebę dostosowania Przepisów do gry osób niepełnosprawnych. W szczególności i na przykład:
  • - Część 3 Punkt 12(a) nie ma zastosowania do zawodników na wózkach inwalidzkich, oraz
  • - zawodnik, na pytanie skierowane do sędziego, musi otrzymać informację o kolorze bili, jeżeli ma trudności z odróżnianiem kolorów, np. czerwonego i zielonego.
 • c) Jeżeli gra toczy się bez sędziego, podobnie jak w meczach towarzyskich, rolę sędziego może pełnić przeciwnik.

Zawodnicy

1. Gra "na czas" (Time Wasting)

Jeżeli sędzia uzna, że zawodnik zbyt długo zwleka z wykonaniem lub wyborem zagrania, winien ostrzec zawodnika, że może to spowodować przyznanie frejmu przeciwnikowi.

2. Niesportowe zachowanie (Unfair Conduct)

W przypadku odmowy kontynuowania frejmu lub zachowania, będącego w opinii sędziego świadomie lub uporczywie niesportowym, włącznie z przedłużaniem czasu gry po ostrzeżeniu opisanym w Punkcie 1 lub zachowaniem niedżentelmeńskim, zawodnik zostaje zdyskwalifikowany we frejmie. Sędzia winien również ostrzec zawodnika, że w przypadku powtórzenia się niesportowego zachowania może zostać zdyskwalifikowany w meczu.

3. Kary (Penalty)

 • a) Jeżeli frejm jest kończony na podstawie przepisów Części 4, wówczas zawodnik, z którego winy to nastąpiło
  • - traci frejma, oraz
  • - traci wszystkie uzyskane w tym frejmie punkty, a jego przeciwnik otrzymuje dodatkowo punkty stanowiące równowartość wartości punktowej bil pozostałych na stole, przy czym każda bila Czerwona liczona jest za osiem punktów, a każda bila kolorowa nieprawidłowo pozostająca poza stołem traktowana jest jako prawidłowo wbita.
 • b) Jeżeli mecz jest kończony na podstawie przepisów Części 4, wówczas zawodnik, z którego winy to nastąpiło
  • - traci frejma w sposób opisany w punkcie (a), oraz
  • - dodatkowo traci wymagane do zakończenia meczu i nierozegrane frejmy, jeśli frejmy mają znaczenie, lub
  • - dodatkowo traci pozostałe frejmy, każdy liczony jako 147 punktów, jeśli mają znaczenie punkty sumaryczne.

4. Zawodnik oczekujący (Non-striker)

Kiedy rozgrywający uderza, zawodnik oczekujący powinien unikać stania lub poruszania się w linii jego wzroku. Powinien on siedzieć lub stać w rozsądnej odległości od stołu.

5. Nieobecność (Absence)

W przypadku nieobecności w sali gier, zawodnik oczekujący może wyznaczyć pełnomocnika, reprezentującego jego interesy i w razie potrzeby reklamującego faul. Pełnomocnik taki musi być przedstawiony sędziemu przed opuszczeniem sali gier przez zawodnika oczekującego.

6. Poddanie gry (Conceding)

 • a) Zawodnik może poddać grę tylko wtedy, gdy jest rozgrywającym. Przeciwnik ma prawo przyjąć lub odrzucić propozycję poddania, która w przypadku wyboru wariantu kontynuowania gry staje się nieważna.
 • b) Jeżeli mają znaczenie punkty sumaryczne i frejm zostaje poddany, wartość punktowa bil pozostałych na stole dodawana jest do punktów strony przeciwnej. W tym przypadku każda bila Czerwona liczona jest za osiem punktów, a każda bila kolorowa nieprawidłowo pozostająca poza stołem traktowana jest jako prawidłowo wbita.

Osoby oficjalne

1. Sędzia przy stole (The Referee)

 • a) Sędzia przy stole powinien:
  • - być jedyną i autorytatywną instancją rozstrzygającą o prawidłowości lub nieprawidłowości gry;
  • - umieć podejmować decyzje pozwalające na prowadzenie prawidłowej gry w sytuacjach, które nie zostały ujęte w niniejszych Przepisach;
  • - być odpowiedzialnym za właściwy przebieg gry, zgodny z niniejszymi Przepisami;
  • - interweniować w przypadku naruszenia Przepisów;
  • - informować zawodnika o kolorze bili, jeśli jest o to proszony, oraz
  • - czyścić bilę na rozsądną prośbę zawodnika.
 • b) Sędzia przy stole nie może:
  • - udzielać odpowiedzi innych niż przewidziane w niniejszych Przepisach;
  • - sygnalizować, że zawodnik znajduje się w sytuacji wskazującej na możliwość popełnienia faulu;
  • - udzielać rad lub opinii w decydujących momentach gry, oraz
  • - odpowiadać na pytania dotyczące różnic punktowych.
 • c) Jeżeli sędzia przy stole nie widział dokładnie sytuacji wątpliwej, w celu podjęcia właściwej decyzji może zasięgnąć opinii sędziego punktowego, osoby oficjalnej lub innej osoby, mającej lepszą możliwość obserwowania tej sytuacji.

2. Sędzia punktowy (The Marker)

Sędzia punktowy zaznacza zdobywane punkty na tablicy punktowej i asystuje sędziemu przy stole przy wypełnianiu obowiązków sędziego. W razie potrzeby pełni funkcję sekretarza.

3. Sędzia sekretarz (The Recorder)

Sędzia sekretarz prowadzi rejestr podejść, każdego wykonanego zagrania, zaznacza ogłoszone faule, punkty i sumy punktów każdego zawodnika lub strony.

4. Pomoc osób oficjalnych

 • a) Na życzenie rozgrywającego, sędzia przy stole lub sędzia punktowy mogą, podczas wykonywania przez niego zagrania, przesunąć i trzymać w nowej pozycji źródła światła, jeżeli cienie, powstające przy ich oryginalnej pozycji, utrudniają wykonanie uderzenia.
 • b) Dopuszczalne jest, stosowne do okoliczności, pomaganie przez sędziego przy stole lub sędziego punktowego zawodnikom niepełnosprawnym.

Zasady gry w 14/1

1. Cel gry

14/1 jest grą deklarowaną. Zawodnik musi zadeklarować bilę i łuzę. Za każdą zadeklarowaną i prawidłowo wbitą bilę zawodnik otrzymuje jeden punkt i gra dalej tak długo, dopóki albo (1) nie wbije zadeklarowanej bili albo (2) popełni faul. Zawodnik może wbijać 14 bil, ale zanim zagra 15 bilę (ostatnią pozostającą na stole), 14 wbitych bil zostaje ustawionych jak na początku gry, przy czym miejsce w wierzchołku trójkąta pozostaje wolne. Zawodnik próbuje wbić 15 bilę lub inną zadeklarowaną w ten sposób, by przy tym rozbić trójkąt i móc kontynuować grę.

2. Zawodnicy

Dwóch lub dwie drużyny.

3. Bile używane do gry

Standardowy komplet kolorowych bil, ponumerowanych od 1 do 15, oraz bila biała.

4. Ustawienie początkowe bil

Ustawia się standardowy trójkąt, przy czym bila wierzchołkowa znajduje się na punkcie głównym stołu, bila z numerem 1 w prawym, a bila z numerem 5 w lewym rogu w podstawie trójkąta. Pozostałe bile mogą być rozmieszczone dowolnie i muszą dotykać bil sąsiednich.

5. Wartości bil

Każda prawidłowo wbita bila oznacza przyznanie jednego punktu dla zawodnika.

6. Uderzenie otwierające

Zawodnik otwierający grę musi albo (1) zadeklarować bilę i łuzę i następnie wbić zadeklarowaną bilę do zadeklarowanej łuzy albo (2) spowodować kontakt bili białej z bilą kolorową, a następnie z bandą oraz spowodować kontakt dwóch bil kolorowych z bandą. Jeśli zawodnik nie zrealizuje jednego z tych dwóch warunków, wówczas narusza on wymogi uderzenia otwierającego. Za każde takie naruszenie zawodnik otrzymuje karę dwóch punktów ujemnych. Dodatkowo przeciwnik ma możliwość wyboru albo (1) zaakceptować pozycję bil na stole i przejąć grę albo (2) nakazać ponowne ustawienie trójkąta i powtórzenie rozbicia przez tego samego zawodnika co poprzednio. Wyboru takiego może dokonywać tak długo, dopóki nie nastąpi prawidłowe otwarcie, bez naruszenia warunków otwarcia, lub przeciwnik otwierającego zaakceptuje pozycję bil zastaną na stole. Reguła kary za trzy kolejne faule nie ma zastosowania przy naruszaniu warunków otwarcia. Jeśli jednak zawodnik, spełniając warunki uderzenia otwierającego, wbije białą bilę do łuzy, zaliczany jest mu faul i otrzymuje jeden punkt ujemny. Ten faul zaliczany jest do serii określonej w regule trzech kolejnych fauli. Przeciwnik otrzymuje prawo poprawienia pozycji białej z pola bazy, bile kolorowe pozostają na swoich miejscach.

7. Przepisy gry

 • 1. Prawidłowo wbita bila upoważnia zawodnika do pozostania przy stole i kontynuowania gry. Zawodnik może zagrywać dowolną bilę, musi jednak przed uderzeniem zadeklarować bilę i łuzę. Nie jest wymagane podawanie szczegółów takich jak liczba karamboli, kombinacje, zagrania od band itp. (wszystko, co jest dozwolone przepisami). Każda bila, wbita dodatkowo w prawidłowym uderzeniu, jest zaliczana.
 • 2. Przy wszystkich uderzeniach bila biała musi dotknąć bili kolorowej i następnie (1) bila kolorowa musi wpaść do łuzy lub (2) bila biała lub kolorowa musi zostać doprowadzona do bandy. Jeśli przynajmniej jeden z tych warunków nie zostanie spełniony, jest to faul. Kiedy bila kolorowa przed uderzeniem nie dotyka do bandy, ale znajduje się w odległości od bandy nie większej niż średnica bili (jeśli to konieczne, sędzia może dokonać pomiaru), zawodnik może tylko dwa razy zagrać tę bilę w zagraniu bezpiecznym. Jeśli to wykona, w następnym podejściu tego zawodnika bila ta traktowana jest jak bila dotykająca do bandy. Mają tu zastosowanie ogólne zasady dotyczące bili dotykającej do bandy, jeśli zawodnik zdecyduje się grać tę bilę jako pierwszą.
  Uwaga: Jeśli zawodnik w swoim poprzednim podejściu, zanim zagra taką bilę, popełni faul, wówczas może wykonać tylko jedno zagranie bezpieczne na taką bilę. Musi on przy tym uważać, jeśli zdecyduje się grać tę bilę, by nie naruszyć reguł dotyczących bili dotykającej do bandy. Jeśli mu się to nie uda, oznacza to, że popełnił trzeci kolejny faul i nałożona będzie przewidziana w takim przypadku kara, dodatkowo oprócz odjęcia punktów za każdy faul. W następstwie ustawiany jest ponownie trójkąt z 15 bil i rozbicia dokonuje ukarany zawodnik, przy czym musi on wypełnić wszystkie wymogi prawidłowego uderzenia otwierającego.
 • 3. Gdy zostanie 14 bila, gra zostaje zatrzymana z 15 bilą na stole; 14 wbitych bil ustawianych jest ponownie w trójkąt jak na początku, przy czym miejsce na punkcie głównym pozostaje wolne. Ten sam zawodnik kontynuuje grę, wbijając 15 bilę w ten sposób, że biała lub 15 bila rozbija bile leżące w trójkącie, umożliwiając dalszą grę. Zawodnik kontynuujący grę nie musi grać 15 bili, może zagrywać dowolną bilę. Jeśli 15 bila wpadnie do łuzy razem z 14 bilą, sposób kontynuacji opisany jest w punkcie 7.6.
 • 4. Zawodnik może zadeklarować grę bezpiczną. Gra bezpieczna jest dozwolona, jeśli mieści się w ramach niniejszych przepisów. Podejście zawodnika kończy się wraz z prawidłowo wykonanym zagraniem bezpiecznym, a wbite w uderzeniu bezpiecznym bile nie są zaliczane. Każda bila, wbita w uderzeniu bezpiecznym, jest ustawiana ponownie na stole.
 • 5. Zawodnik nie może chwytać, dotykać ani inaczej przeszkadzać w ruchu bili, podążającej w kierunku trójkąta lub łuzy, nie może także trzymać ręki w łuzie. Jeśli to zrobi, popełnia faul umyślny i wówczas odejmuje mu się 1 punkt za faul oraz dodatkowo 15 punktów, razem 16 punktów. Zawodnik wchodzący do gry po faulu umyślnym może (1) zaakceptować położenia bil i grać, poprawiając położenie bili białej na bazę lub (2) zażądać ponownego ustawienia trójkąta i nakazać przeciwnikowi wykonanie rozbicia, na tych samych warunkach co rozbicie otwierające grę.
 • 6. Jeśli 15 bila (pozostająca na stole) i/lub biała bila przeszkadzają w ponownym ustawieniu trójkąta, ustawienie bil przeprowadza się jak pokazano w poniższym diagramie. Pola zaciemnione oznaczają sytuacje, gdy takich przeszkód nie ma - obydwie bile pozostają na swoich miejscach.
 • 7. Jeśli zawodnik poprawia położenie białej bili na bazę (np. po wbiciu białej do łuzy przez przeciwnika) i wszystkie bile znajdują się na polu bazy, wówczas na życzenie zawodnika bila leżąca najbliżej lini bazy przestawiana jest na punkt główny stołu. Jeśli dwie lub więcej bil leżą w tej samej odległości od linii bazy, zawodnik może wskazać, która bila ma być przestawiona na punkt główny.

8. Nieprawidłowo wbite bile

Wszystkie nieprawidłowo wbite bile ustawiane są ponownie na stole. Nie pociąga to za sobą żadnych kar.

9. Bile kolorowe wybite poza stół

Jest to faul. Wszystkie wybite poza stół bile są ustawiane na stole natychmiast po znieruchomieniu pozostałych bil.

10. Biała bila opuszcza pole gry

Zawodnik wchodzący do gry poprawia położenie białej bili na bazę, chyba że mają zastosowanie przepisy punktów 7.2, 7.5, lub 12 i wówczas z nich wynika, jak postępować dalej.

11. Kary za faule

Za faul odejmowany jest jeden punkt. Wyjątki: cięższe kary za faul umyślny (pkt 7.5) lub trzy kolejne faule (pkt 12). Zawodnik wchodzący do gry musi zaakceptować położenie białej bili, chyba że biała jest wbita do łuzy, wybita poza stół, popełniony został faul umyślny lub nastąpiły trzy kolejne faule przeciwnika.

12. Kara za trzy kolejne faule

Jeśli zawodnik popełnia faul, odejmuje mu się 1 punkt (lub więcej, zależnie od wagi faulu) i na jego koncie odnotowywany jest faul. Zawodnik pozostaje z tym faulem do następnego podejścia, gdzie może ten faul wymazać za swego konta, gdy prawidłowo umieści w łuzie zadeklarowaną bilę lub spełni wymogi zagrania bezpiecznego. Jeśli żaden z tych warunków nie zostanie spełniony, zawodnik traci kolejny punkt i na jego koncie notowany jest drugi faul. Jeśli warunek prawidłowego wbicia bili lub prawidłowego zagrania bezpiecznego nie zostanie spełniony również w trzecim kolejnym podejściu, zawodnikowi odejmuje się dodatkowo 15 punktów karnych. Popełnienie trzeciego kolejnego faulu kasuje automatycznie poprzednie zapisy. Wszystkie bile ustawiane są ponownie w trójkąt i ukarany zawodnik musi wykonać uderzenie otwierające na tych samych warunkach, co rozbicie otwierające na początku gry. Należy tu podkreślić, że kara za trzy kolejne faule może być nałożona tylko za trzy faule popełnione w trzech kolejnych uderzeniach, a nie w trzech kolejnych podejściach. Przykład: zawodnik kończy podejście Nr 6 faulem, następnie w podejściu Nr 7 popełnia faul bezpośrednio po podejściu do stołu, w pierwszym uderzeniu (ma w tym momencie dwa faule), a w podejściu Nr 8 najpierw wbija prawidłowo bilę kolorową, a w drugim uderzeniu wbija do łuzy białą. Nie jest to seria trzech kolejnych fauli, mimo że popełnione zostały w trzech kolejnych podejściach. Ponieważ na początku podejścia Nr 8 została prawidłowo wbita bila kolorowa, dwa poprzednie faule zostały tym samym wykreślone. Oczywiście do podejścia Nr 9 zawodnik przystępuje z jednym faulem na końcie.

13. Punktacja

Odejmowanie punktów może spowodować ujemny stan punktów na koncie danego zawodnika. Stan ten może wynosić np. "minus 1", "minus 2", "minus 15" itd. Zawodnik może wygrać partię, podczas gdy jego przeciwnik ma na koncie tylko dwa faule. Wynik będzie brzmiał 150 do -2. Jeśli zawodnik podczas uderzenia nie wbija żadnej bili i popełnia faul, punkt karny odejmowany jest od stanu punktów, jaki miał przed uderzeniem. Jeśli zawodnik wbija bilę i popełnia przy tym faul, bila ta jest ustawiana ponownie na stole, nie jest zaliczana i punkt karny odejmuje się od stanu punktów, jaki miał przed uderzeniem.

1. Zasady gry w dziewiątkę

Cel gry

Gra w dziewiątkę rozgrywana jest przy użyciu dziewięciu bil kolorowych, ponumerowanych od 1 do 9 i bili rozgrywającej (białej). Za każdym razem zawodnik musi uderzyć białą bilą w bilę, która ma aktualnie najniższy numer na stole. Bile nie muszą być jednak wbijane w kolejności swych numerów. Jeżeli w wyniku prawidłowego uderzenia zawodnik umieści bilę w łuzie, pozostaje on przy stole do czasu, aż nie trafi bilą do łuzy, popełni faul, bądź też wygra partię, umieszczając prawidłowym uderzeniem w łuzie bilę z numerem 9. Zawodnik wchodzący do gry musi uderzać w bilę białą przy ustawieniu bil, jakie zostawił zawodnik schodzący. Jeżeli zawodnik schodzący popełni faul, wówczas zawodnik wchodzący ma prawo poprawić położenie białej bili, umieszczając ją w dowolnym punkcie stołu. Zawodnicy nie muszą zgłaszać ani bili, ani łuzy. Mecz kończy się, gdy któryś z zawodników wygra określoną liczbę partii.

2. Ustawienie bil

Bile rozgrywane ustawiane są w romb. Bila z numerem 1 znajduje się na szczycie i ustawiana jest na punkcie głównym stołu. Bila z numerem 9 ustawiana jest w środku rombu, a bile pozostałe w dowolnej kolejności i tak, by się ze sobą stykały. Gra rozpoczyna się z pozycji biała bila w ręce z pola bazy.

3. Dozwolone rozbicie

Zasady dotyczące rozbicia są podobne do zasad dotyczących innych uderzeń, z wyjątkiem:

 • a) zawodnik rozbijający, po uderzeniu bilą białą w bilę z numerem 1 musi (1) umieścić dowolną bilę w łuzie lub (2) spowodować, że co najmniej cztery bile kolorowe dotkną do bandy;
 • b) za faul uznawana jest sytuacja, gdy biała bila zostaje wbita do łuzy, wybita poza stół, bądź też nie zostaną spełnione inne warunki prawidłowego rozbicia. Wchodzący zawodnik rozpoczyna z pozycji biała bila w ręce i może ją umieścić w dowolnym punkcie stołu;
 • c) za faul uważana jest sytuacja, gdy zawodnik rozbijający wybije poza stół którąkolwiek bilę kolorową. Wchodzący zawodnik rozpoczyna z pozycji biała bila w ręce i może ją umieścić w dowolnym punkcie stołu. Bila kolorowa wybita poza stół nie jest ustawiana ponownie na stole.
Wyjątek: Bila z numerem 9 po wybiciu poza pole gry jest ponownie ustawiana na stole.

4. Kontynuacja gry

Zawodnik, który wykonuje uderzenie bezpośrednio po prawidłowym rozbiciu, może wykonać tzw. wypchnięcie ("push out") (patrz punkt 5). Jeżeli zawodnik w trakcie prawidłowego rozbicia wbije do łuzy jedną bądź więcej bil, pozostaje on przy stole do czasu, aż nie wbije bili do łuzy, popełni faul lub wygra partię. Jeżeli zawodnik nie wbije bili do łuzy albo popełni faul, prawo do gry przechodzi na drugiego z zawodników. Pozostaje on przy stole do czasu, aż nie wbije bili do łuzy, popełni faul lub wygra partię. Partia kończy się z chwilą umieszczenia w łuzie przy pomocy dozwolonego uderzenia bili z numerem 9. Partia może być również przerwana z powodu poważnego naruszenia przez zawodnika któregoś z punktów regulaminu. Winny naruszenia przepisów przegrywa wówczas partię.

5. Wypchnięcie ("push out")

Zawodnik, który wykonuje uderzenie bezpośrednio po prawidłowym rozbiciu, może wykonać tzw. wypchnięcie ("push out") w celu ustawienia białej bili w pozycji bardziej korzystnej do kolejnego uderzenia. Podczas wypchnięcia bila biała nie musi dotknąć bili kolorowej lub bandy, ale pozostają w mocy inne przepisy dotyczące fauli. Zawodnik musi zgłosić zamiar wykonania wypchnięcia - w przeciwnym wypadku uderzenie uznawane jest za normalne. Bile wbite do łuzy podczas wypchnięcia nie są zaliczane i pozostają w łuzie, z wyjątkiem bili z numerem 9. Po prawidłowym wypchnięciu przeciwnik ma prawo wykonać uderzenie z zastanej pozycji, bądź też nakazać wykonanie uderzenia zawodnikowi, który wykonał wypchnięcie. Wypchnięcie nie jest uznawane za faul, jeżeli żaden z przepisów, za wyjątkiem punktów 7 i 8, nie został naruszony. Nieprawidłowe wypchnięcie karane jest w sposów przewidziany dla określonego typu popełnionego faulu. Po nieprawidłowym rozbiciu (z faulem) nie wolno grać wypchnięcia.

6. Faule

Zawodnik popełniający faul traci prawo do kolejnego uderzenia, a bile wbite podczas uderzenia z faulem nie wracają na stół. Wyjątek: bila z numerem 9 ustawiana jest ponownie na stole. Zawodnik wchodzący zagrywa z pozycji biała bila w ręce z dowolnego punktu pola gry. Jeżeli podczas jednego uderzenia zawodnik popełni kilka fauli, są one liczone jako jeden faul.

7. Niewłaściwa bila

Jeżeli bila biała uderzy najpierw w bilę, która nie ma aktualnie najniższego numeru na stole, jest to faul.

8. Dotknięcie bandy

Jeśli żadna z bil kolorowych nie została wbita do łuzy, a bila biała lub żadna z bil kolorowych po pierwszym karambolu z białą nie dotknęła bandy, jest to faul.

9. Poprawienie pozycji białej bili

Jeśli biała bila znajduje się w ręce, zawodnik może ją umieścić w dowolnym punkcie pola gry, ale tak, by nie dotykała żadnej bili kolorowej. Zawodnik może zmieniać pozycję białej bili, aż do wykonania uderzenia.

10. Wybicie bili kolorowej poza stół

Bila, która nie została wbita do łuzy, uznawana jest za wybitą poza stół, jeżeli zatrzyma się gdzie indziej niż na polu gry. Wybicie bili kolorowej poza stół jest faulem. Wybita bila kolorowa pozostaje poza grą (wyjątek: bila z numerem 9), a gra jest kontynuowana.

11. Uderzenia nietypowe

Jeżeli mecz nie jest prowadzony przez sędziego, uznawane jest za faul, gdy podczas uderzenia mającego spowodować skok bili białej, jej ruch po łuku lub uderzenia kijem trzymanym pionowo poruszy się bila nie rozgrywana, nad którą lub wokół której miała przejść bila biała, niezależnie od tego, czy bila ta poruszona była ręką, kijem, podpórką itp.

12. Trzy kolejne faule

Jeżeli zawodnik popełni trzy kolejne faule w trzech kolejnych podejściach, nie wykonując między nimi prawidłowego uderzenia, przegrywa on wówczas partię. Te trzy kolejne faule muszą się zdarzyć w trakcie jednej partii. Pomiędzy drugim a trzecim faulem należy udzielić zawodnikowi ostrzeżenia. Podejście zawodnika rozpoczyna się w chwili, gdy ma prawo wykonać uderzenie, a kończy się, gdy nie wbije prawidłowo bili do łuzy, popełni faul, wygra partię lub popełni faul pomiędzy uderzeniami.

13. Koniec gry

Gra rozpoczyna się, gdy przy uderzeniu rozbijającym biała bila przekroczy linię bazy. W trakcie rozbicia zawodnik musi uderzyć bilą białą w bilę z numerem 1. Gra kończy się wraz z końcem prawidłowego uderzenia, w trakcie którego wbita została bila z numerem 9, bądź też któryś z zawodników uznawany jest za przegranego z powodu poważnego naruszenia zasad gry.